Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook)
coaching
 
Coaching on Key Words
Project Management
Author Coach Pakorn
การบริหารโครงการ (Project Management) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบกับส่วนงานหลายๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารโครงการจะเล็กหรือใหญ่ต้องมีความชัดเจนและการติดตามให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนงาน

ตอนเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม IT และ วิศวกรมักเกิดปัญหาว่าผู้บริหารโครงการไม่สามารถบริหารงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย เพราะส่วนงานอื่นๆไม่ยอมปฏิบัติตามแผนและมีข้ออ้างเสมอ ผมจึงมักใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) กับเขาเพราะเป็นเรื่องของหลักคิดไม่ใช่เรื่องความรู้ โดยใช้คำสำคัญ (Key words) ประมาณนี้ครับ

การโค้ช เป้าหมาย (Target)
การโค้ช แผนปฏิบัติงาน (schedule Plan)
การโค้ช ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Participant)
การโค้ช การประชุม (Meeting)
 
ตัวอย่างคำถามที่ใช้พูดคุยกับน้องที่เป็นผู้บริหารโครงการ เพื่อให้เขาได้สำรวจตัวเอง แล้วค้นหาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิผมมากขึ้น ดังนี้
 
การโค้ช น้องช่วยเล่าความคืบหน้าของโครงการที่ทำอยู่ให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง?
การโค้ช ถ้ามองเป้าหมาย (กำหนดการแล้วเสร็จ) เทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน?
การโค้ช การที่โครงการหลุดแผนจะกระทบในเรื่องใดบ้าง?
การโค้ช ถ้าจะให้พิจารณาประเด็นสำคัญ คิดว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง?
การโค้ช ถ้าต้องการให้แผนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ควรพูดคุยกับใครบ้าง?
การโค้ช ใครสามารถช่วยเหลือให้เรื่องนี้ดีขึ้นได้บ้าง?
การโค้ช การประชุมแผนงานที่ทำเป็นปกติอยากเพิ่มเรื่องอะไรขึ้นบ้าง?
การโค้ช ใครควรเข้ามามีส่วนร่วมกับการประชุมเพิ่มขึ้นบ้าง?
การโค้ช ถ้าต้องการให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย น้องมีแผนงานอย่างไร?
การโค้ช ถ้าอยากป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้องตั้งใจทำอะไรบ้าง?
 
คำถามเป็นแนวทางที่ใช้ในแต่ละเรื่องและเหตุการณ์เท่านั้น ควรนำไปประยุกต์ตามความเหมาะสมอีกครั้งนะครับ
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240