Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook)
coaching
 
Coaching on Key Words
คำที่แสดงถึง
Author Coach Pakorn
สวัสดีครับ วันเสาร์วันสบายๆของหลายๆคน วันนี้ผมอยากแลกเปลี่ยน เรื่อง “ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words)” เพราะคำสำคัญอาจนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นโค้ช ผมจะอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา รับฟังเรื่องราวของเขาโดยไม่ใช้มาตรฐานความคิดของเรา เข้าไปตัดสินเด็ดขาด ทำให้ผมได้ยินสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับโค้ชชี่เลย เรื่องราวของเขาจึงน่าสนใจ และยังไม่ได้มีเรื่องราวประสบการณ์ของผมเข้าไปเกี่ยวข้อง

การรับฟังโดยให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words) ทำให้เข้าใจโค้ชชี่ได้มากขึ้น ผมจะนำคำสำคัญที่ได้ยินมาเทียบกับประเด็นที่ผมอยากรู้จากโค้ชชี่ โดยที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่คำสำคัญจะสื่อให้เราเข้าใจเข้าได้ เช่น...

การโค้ช คำที่บ่งบอกกับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)
การโค้ช คำที่แสดงถึงสถานะของเขาเป็นเหตุหรือเป็นผลลัทธ์ (Cause > Effect)
การโค้ช คำที่แสดงถึงสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องราว สภาวะ วิธีการ (Story, State, Strategy)
การโค้ช คำที่แสดงถึงความทุกข์หรือความสุข (Emotion)
การโค้ช คำที่แสดงถึงความคิดบวกหรือคิดลบ (Thinking)
 
คำสำคัญที่เราได้ยินเท่ากับว่าโค้ชค้นพบสิ่งที่โค้ชชี่กำลังเผชิญอยู่แล้วทำให้ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จึงยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ โค้ชก็จะสามารถช่วยโค้ชชี่ได้โดยใช้....

การโค้ช คำถามเพื่อทำให้เขามองเห็นตัวของเขาเอง (ส่องกระจก)
การโค้ช คำถามเพื่อทำให้เขาปรับเปลี่ยนสภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อเขา (Transform)
การโค้ช คำถามให้เลือกวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น (Option)
การโค้ช คำถามจูงใจให้ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามที่เหมาะสม (Way)

หลักการของโค้ชคือการช่วยให้โค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ ที่ไม่ดีกับตัวเขา ไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่า ด้วยการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ดังนั้นการเข้าใจประเด็นของโค้ชชี่ แล้วสะท้อนให้เขาเห็นตัวเอง พร้อมยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเขาเองได้แล้ว ก็จะทำให้เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง

ผมตั้งใจฝึกการฟังให้ได้ยินคำสำคัญให้มากขึ้น ทำให้ผมมีสมาธิกับโค้ชชี่มากขึ้น เข้าใจเขาและสามารถทำให้เขาเข้าใจตัวเองได้เร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้เร็วและตรงกับประเด็นที่เขาเป็นอยู่มากขึ้นครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240