Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
coaching
 
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
การเริ่มต้นการเป็นโค้ช
Author Coach Pakorn
อยู่และต้องพัฒนาการโค้ชของตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ การเริ่มต้นเป็นโค้ชของหลายๆคน มักจะตั้งใจว่าจะเป็นโค้ชด้านไหน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เชี่ยวชาญหรือเรื่องที่ถนัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน

การพูดคุยกันในกลุ่มโค้ชด้วยกันมักตั้งคำถามว่า “ควรเป็นโค้ชด้านไหนดี ? ” ผมมักจะตอบว่า “ผมตั้งใจเป็นโค้ชที่ดี ” หลายคนคงรู้สึกและคิดว่าผมไม่ได้ตอบคำถาม จริงๆแล้วผมคิดว่าการเป็นโค้ชก็คือการได้ช่วยผู้อื่นโดยใช้กระบวนการของการโค้ชที่ถูกต้อง ส่วนจะมุ่งเน้นในเรื่องอะไร ก็ขึ้นอยู่กับ 2 เรื่องคือ....

1. โค้ชชี่ต้องการให้โค้ชเรื่องอะไร
2. โค้ชมีความสามารถในด้านไหน ?

ผมจึงขอเริ่มต้นว่าเป็นโค้ชชี่ที่ดี (Good Coach) แล้วจึงพัฒนาให้เป็นโค้ชที่เป็นที่ยอมรับ (Outstanding Coach) แล้วจึงกลายเป็นโค้ชที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Special Coach) เมื่อถึงเวลานั้นแล้วจึงค่อยมาระบุว่าเราเชี่ยวชาญด้านไหนแต่บางคนต้องการระบุเลยก็ไม่ได้ว่ากันครับ
 
ความคิดเห็นส่วนตัวกับการระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่า จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญคือเรื่องอะไรเช่น....

การโค้ช Performance Coach
การโค้ช Life Coach
การโค้ช Positive Thinking Coach
การโค้ช Strengths Coach
การโค้ช NLP Coach
การโค้ช Business Coach
การโค้ช Wealth Coach

 
ส่วนตัวนั้นผมยังไม่ระบุความเชี่ยวชาญแต่ผมจะให้ความสำคัญของโค้ชในเรื่อง....
การโค้ช หลักการของโค้ชที่ดี
การโค้ช บทบาทของโค้ชที่เหมาะสม
การโค้ช ทักษะการโค้ชที่มีคุณภาพ
การโค้ช เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
การโค้ช การให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ (Client)
การโค้ช จรรยาบรรณของการเป็นโค้ช
การโค้ช ความรับผิดชอบในฐานะโค้ช
 
การให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ทำให้ผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือโค้ชชี่ด้วยวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่จริงๆ โดยมุ่งเน้นความสำคัญที่ความต้องการของโค้ชชี่ ถ้าความต้องการนั้นเกินความสามารถของการโค้ชของผมแล้ว ผมก็จะขออนุญาตปฏิเสธ เพราะผลลัพธ์ก็จะไม่เกิด

แนวความคิดนี้เป็นเพียงแนวความคิดส่วนตัวครับ ไม่ได้เห็นค้านหรือไม่เห็นด้วยกับท่านอื่นๆนะครับ เป็นเพียงแนวคิดของโค้ชคนหนึ่งครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240