Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
เรื่อง การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC
Author Coach Pakorn
ผมชอบและสนุกกับการสอนแนว Training & Group Coaching (T&GC) เป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่บอกว่าพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะการสอนเท่านั้นนะครับ แต่เป็นการนำสิ่งที่สอนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่สอน

คำถามที่มักเกิดขึ้นคือ.....”การสอนผู้อื่นแล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยากร (ตัวผม) อย่างไร ? ”

หลักการของการสอนแนวนี้คือ การให้ความรู้ (Knowledge) ที่เป็นหลักการ (Principle) ให้เนื้อหาตามหลักสูตรนั่นๆ แล้วใช้กระบวนการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ยินไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ทันที ผ่านกระบวนการคิดและความรู้สึกของตัวเอง ดังนั้นเรื่องที่วิทยากร(ตัวผม) สอนอยู่นั้นก็จะกระตุ้นให้ผมได้คิดตามไปด้วยตอนที่ผมใช้คำถามกับผู้เรียนทำให้มีหลายครั้งที่ผมเกิดความตระหนักรู้ว่าควรจะนำสิ่งไหนไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้บ้าง จูงใจให้ผมอยากลงมือนำไปปฏิบัติทันที

 
สิ่งที่ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการสอนมีดังนี้

     การโค้ช การใช้คำถามของโค้ชมากกว่าการแนะนำ
     การโค้ช การรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจเพราะใช้คำถามกับผู้เรียน
     การโค้ช การอยู่กับสภาวะความเงียบด้วยความนิ่งไม่กังวล
     การโค้ช ความใจเย็นกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ
     การโค้ช การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างละนิดทุกวัน
     การโค้ช ความฉลาดในการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)

เป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้จากการพัฒนาแนวการสอนรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังการอบรม สามารถประยุกต์เนื้อหาที่ได้รับกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที เลือกสิ่งที่จะนำไปลงมือปฏิบัติตาม Style ของตัวเองเชื่อมันในการนำไปใช้เพราะผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้ตัวผมเองในฐานะวิทยากรได้ผลลัพธ์นี้ไปด้วยครับ เพราะอยู่กับกระบวนการสอน (Process) เช่นเดียวกับผู้เรียน เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ได้แยกว่าเป็นผู้สอนหรือ ผู้เรียน แต่อยู่ในลักษณะการถูกโค้ชเหมือนกันครับ 5555
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240