Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
เรื่อง การออกแบบเนื้อหาของหลักสูตร
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
Author Coach Pakorn
สวัสดีครับ หลายคนปรึกษาผมว่าการออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรต่างๆ ต้องทำอย่างไร ผมก็ให้คำแนะนำไปเท่าที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ วันนี้จึงอยากนำแนวความคิดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อหาแต่ละหลักสูตร มาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ครับ

วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยหลักสูตร “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Derision Making )” ผมให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง การคิดด้านต่างๆ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา การจัดการอารมณ์เชิงลบกับปัญหาและแนวทางที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานและบุคคลได้ โดยผู้ที่แก้ไขปัญหาต้องมีหลักการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการคิดของตัวเอง แล้วจึงใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ นำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วตัดสินใจครับ
 
ประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่ควรมีในหลักสูตรนี้ ตามความคิดของผมแล้ว ควรมีประมาณนี้ครับ

การโค้ช หลักการคิด ประเภทต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้เรียน สร้างแนวคิดในการมองปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่มองที่ตัวปัญหา แต่มองที่สภาพแวดล้อมของปัญหานั้นๆด้วย
การโค้ช การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น 80:20, ผังก้งปลา, สำคัญ-เร่งด่วน ช่วยให้การบริหารจัดการปัญหาได้ละเอียดขึ้น ไม่รีบแก้ปัญหาทันที แต่สร้างความชัดเจนของปัญหานั้นๆ ก่อนเพื่อให้มีข้อมูลมากพอในการแก้ไขปัญหา แล้วจึงตัดสินใจที่ดีขึ้น
การโค้ช การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองเมื่อเจอปัญหานั้นๆ จะทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจปัญหาก่อนตัดสินใจ ทำให้เกิดเป็นทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เพราะอาจมองปัญหาไม่ทั่วถึงก็ได้
การโค้ช การสร้างกระบวนการการตัดสินใจของตัวเอง ช่วยทำให้มีขั้นตอนและแผนงานที่ชัดเจน ไม่รีบแก้ปัญหาแต่จะเริ่มวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง สร้างทางเลือกที่หลากหลาย แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดในเหตุการณ์นั้นๆ

การกำหนดกรอบของเนื้อหาของหลักสูตรก่อน ก็จะทำให้สามารถจัดทำเนื้อหาต่างๆมาเรียบเรียงและเชื่อมโยงเป็นหลักสูตรของเราได้ครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240