Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก       ความรู้ทั่วไป     เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของการโค้ช
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของการโค้ช
โค้ชปกรณ์
การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น (Flow) ให้โค้ชชี่
การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น
(Flow) ให้โค้ชชี่

โค้ช จะรับฟังเรื่องราวของโค้ชชี่ แล้วให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองใน 3 ด้านดังกล่าว แล้วค่อยๆสร้างด้านต่างๆเพิ่มขึ้น
6 มี.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
การสร้างรูปแบบการโค้ช (Coaching Pattern) ของตัวเอง
การสร้างรูปแบบการโค้ช
(Coaching Pattern) ของตัวเอง

โค้ชแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ การโค้ชด้วยศาสตร์ที่แตกต่างกัน กระบวนการโค้ช (Coaching Process) มีความคล้ายคลึงกัน
20 ก.พ. 60
โค้ชปกรณ์
 
 เทคนิคการโค้ชให้โค้ชชี่เอาชนะความกลัว (Fears)
เทคนิคการโค้ชให้โค้ชชี่
เอาชนะความกลัว (Fears)

การค้นหาข้อเท็จจริงบนศักยภาพของตัวเขาเอง จะทำให้เขาเห็นวิธีการลงมือทำเพิ่มขึ้น สามารถเอาชนะความกล้วได้
6 ก.พ. 60
โค้ชปกรณ์
 
การฟังเรื่องราวของโค้ชชี่ 5 กลุ่มใหญ่
การฟังเรื่องราว
ของโค้ชชี่ 5 กลุ่มใหญ่

เพื่อให้เข้าใจโค้ชชี่มากขึ้น เป็นเรื่องที่โค้ชหลายๆท่านให้ความสำคัญ และตั้งใจพัฒนาตัวเอง เรื่องทักษะการฟัง เป็นอย่างมากครับ!
6 ก.พ. 60
โค้ชปกรณ์
 
Untitled Document
 
การประยุกต์การโค้ชกับบุคคลากรแต่ละกลุ่ม
การประยุกต์การโค้ช
กับบุคคลากรแต่ละกลุ่ม

การโค้ชเป็นกระบวนการที่ใช้ควบคู่ กับการสอนแนวอื่นๆได้ หากโค้ชมีความแม่นยำ ในหลักการโค้ชอย่างแท้จริง
9 ม.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
การโค้ชเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดในอดีต
การโค้ชเพื่อปลดล็อคข้อจำกัด
ในอดีต (NLP Coaching)

การโค้ช(Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
26 ธ.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
การโค้ชให้ชีวิตมีความสุข  (Life Coaching)
การโค้ชให้ชีวิตมีความสุข
(Life Coaching)

ผมเรียนรู้การโค้ชทุกศาสตร์ ผมฝึกฝนการโค้ชทุกรูปแบบ ผมแยกแยะและเชื่อมโยงการโค้ชกับเรื่องต่างๆ
12 ธ.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงาน
ของสมองส่วนหน้า (PFC)

ดำเนินการโค้ช เรียกว่า Brain Base Coaching โดยการมุ่งเน้นให้โค้ชชี่ เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง อย่างมีเหตุผล
21 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์
การโค้ช(Coaching)
เป็นการใช้คำถามเป็นหลัก (Ask)

การใช้คำถามของโค้ช มีความแตกต่างจากคำถามทั่วไป ค่อนข้างมากครับ เพราะเจตนาของการโค้ช
7 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์
 
การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้
โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ

เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง! กระบวนการโค้ช เริ่มต้นที่การรับฟังเรื่องราว เหตุการณ์ ต่างๆของโค้ชชี่ แล้วดำเนินการโค้ช
17 ต.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
โค้ชเป็นเพียงกระจกเงา
สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
การเป็นกระจกเงา ในความหมายของการโค้ช มีความแตกต่างจาก การเป็นกระจกเงา ในความหมายของการให้ Feedback นะครับ!
3 ต.ค. 59
โค้ชปกรณ์
   
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240