Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process)
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process)
7 พ.ย. 55
โค้ชปกรณ์

    จากที่แนวทางการโค้ชชิ่ง เป็นการดึงศักยภาพของโค้ชชี่ด้วยการทำให้โค้ชชี่ตระหนักในความสามารถของตนเอง ให้โค้ชชี่มีวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีของตัวเองนั้น ส่วนหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมของบุคคลถูกหล่อหลอม และผ่านขบวนการต่างๆ จนบันทึกอยู่ในความจำ ดังนั้น การจะปรับพฤติกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีขบวนการที่จะทำให้บุคคลตระหนัก และยอมรับ และต้องการเปลี่ยนด้วยตัวเอง ในการดำเนินการโค้ชชิ่ง แบบกลุ่ม (Group Coaching) หรือ รายบุคคล (1:1 Coaching) จะมีขบวนการขั้นตอนหลักคล้ายๆกันคือ

   1. กำหนดหัวข้อ , ตกลงในเรื่องผลลัพธ์/เป้าหมาย ที่ต้องการ แจ้งให้โค้ชชี่ทราบถึง บทบาทของผู้เป็นโค้ช เพื่อให้เข้าใจในวิธีการระหว่างการสร้างขบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้น

   2. การประเมินตัวเองของโค้ชชี่เพื่อสร้างการตระหนัก รู้ และยอมรับในด้านที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งของตนเอง

   3. สร้างความเชื่อมั่นระหว่างโค้ช+โค้ชชี่ จากบทบาทที่โค้ชเป็นเพื่อนผู้สะท้อนความคิดและการประเมินสิ่งต่างๆด้วยตัวโค้ชชี่เอง จนสามารถสร้างแนวทางและ แผนการดำเนินงานของตัวเองจากหรืออาจจะร่วมกันสร้างทางแนวทางการดำเนินการ (แผน) ,กิจกรรมต่างๆ และ พิจารณาความคืบหน้าของผลลัพธ์ ที่ต้องการว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

   4. ดำเนินการโค้ชชิ่ง ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ขั้นตอนนี้ Coach จะต้องใช้ทฤษฎีต่างๆ ความรู้ แนวความคิดและประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้สะสมมาในการฟัง (Listening) การตั้งคำถาม (Questioning) เพื่อสะท้อนความคิดของโค้ชชี่ และให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) ตลอดจนกระตุ้นจูงใจ (Motivate) ให้โค้ชชี่ ดำเนินการตามแผนการตัวเองที่ได้กำหนดไว้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าปรับปรุงแผนการตามความเหมาะสม

   5. การใช้แนวความคิดชื่นชมและเห็นคุณค่าในความสำเร็จ (Appreciative approach) สื่อสารในเชิงบวก เพื่อให้ถึงเป้าหมาย Appreciative approach เป็นแนวทางที่จะช่วยในการปูพื้นฐานต่างๆ สำหรับการโค้ชชิ่ง ที่ทำให้เห็นว่า สิ่งใดที่เหมาะสม, เป็นที่ต้องการหรือจำเป็นเพื่อให้โค้ชชี่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ เมื่อนำมาใช้ในการโค้ชจะทำให้เกิดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากบุคคลสู่ทีมงาน วิธีการของ Appreciative approach เป็นการสอบถามเพื่อค้นหาโอกาส,และมุ่งไปสู่การกระทำ (Proactive) มากกว่าการตั้งรับ (Reactive) เป็นการกระตุ้นท้าทายความคิดและการกระทำของโค้ชชี่

กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching Process)

   แต่ในการดำเนินการจริงๆแล้ว ทั้งการดำเนินการแบบกลุ่ม (Group Coaching) และรายบุคคล (1:1 Coaching) จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Group Coaching เป็นการดำเนินการในลักษณะกลุ่มซึ่งมักนำเทคนิค Coaching มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์หลักคือการให้โค้ชชี่นำสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมนั้นทั้งด้านความรู้ และแนวความคิดในเรื่องของพฤติกรรม ไปปรับเปลี่ยนการทำงานของโค้ชชี่เองในลักษณะกลุ่ม หรือ องค์ความรู้ทั่วไป แต่ 1:1 Coaching โดยมากจะเป็นการให้ความรู้/ปรับพฤติกรรมรายบุคคล ซึ่งพฤติกรรม/ลักษณะของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลต่อวิธีการในระหว่างการโค้ชชิ่งนั้น

อาจสรุปเป็นภาพรวมของขบวนการโค้ชชิ่ง ได้ดังนี้
ขั้นตอน 1 สร้างความร่วมมือระหว่างโค้ช+โค้ชชี่
     - ตกลงหัวข้อและประเมินจุดแข็ง/สภาพแวดล้อมของโค้ชชี่
     - ตกลงบทบาทของโค้ช
     - สร้างความไว้วางใจในการดำเนินงานระหว่างโค้ชและโค้ชชี่

ขั้นตอน 2 กำหนดเป้าหมาย+แผนการดำเนินงาน
     - กำหนด value ,วิสัยทัศน์+เป้าหมายที่ต้องการ
     - สร้าง Action Plan (แผนการดำเนินงาน)

ขั้นตอน 3 ดำเนินงานตามขบวนการ การใช้ความถนัดและทฤษฎีต่างๆในการกระตุ้นจูงใจ Coachee โดย        ใช้กระบวนการ Appreciative approach
     - ทบทวน,ประเมินผล ผลเทียบกับเป้าหมาย,ปรับแผน
     - การให้ข้อมูลป้อนกลับ

ขั้นตอน 4 การประเมินและการติดตามผล
     - ประเมิน
     - ติดตามผล
     - สรุปผลการดำเนินการ

 

   สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานจะสั้นหรือยาว ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างโค้ช และ โค้ชชี่ และ ระดับของเป้าหมายที่ต้องการ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240