Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงานในฐานะโค้ช
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อธิบายแนวความคิดที่โค้ชควรปฏิบัติ
โค้ชชิ่ง การพัฒนาบนความต้องการของเขาจะได้ผลที่ดีกว่าการบังคับ
โค้ชชิ่ง การจูงใจให้เขามองเห็นประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดความต้องการ
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีอุปสรรค เช่น ความกลัว จินตนาการเชิงลบ
โค้ชชิ่ง โค้ชอาจมองปัญหา / อุปสรรค เป็นเรื่องเล็ก แต่พนักงานมองเป็นเรื่องใหญ่ๆ
โค้ชชิ่ง การดึงศักยภาพให้เขาเป็นผู้ปฏิบัติเอง ดังนั้นต้องให้เขามีวิธีเอาชนะอุปสรรคของเขา
โค้ชชิ่ง เป้าหมายของการพัฒนานี้ต้องเป็นของพนักงาน ไม่ใช่ของโค้ช
โค้ชชิ่ง พนักงานมีวิธีของตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง
 
คำถามกับบทบาทการเป็นโค้ชของหัวหน้างาน
โค้ชชิ่ง คุณสั่งหรือชี้แนะพนักงานมากกว่ากัน?
โค้ชชิ่ง คุณทำให้พนักงานเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณอยากเป็นโค้ชหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณคิดว่า โค้ช ต่างกับ ผู้จัดการ อย่างไร?
โค้ชชิ่ง คุณคิดว่าหัวใจสำคัญของการเป็นโค้ชคือเรื่องใด?
 
เรื่องเล่าประสบการณ์การเป็นโค้ช
โค้ชชิ่ง การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช
โค้ชชิ่ง ความสุขที่เกิดจากบทบาทใหม่
โค้ชชิ่ง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240