Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
 
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 5 Forces
โค้ชชิ่ง แรงผลักดัน 5 อย่างนี้มีผลให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง
โค้ชชิ่ง การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้องเลือกคู่แข่งขันที่เหมาะสม
โค้ชชิ่ง ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงมักจะมีผู้เข้ามาใหม่อยู่เสมอๆ และมักจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขัน
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคอาจทำให้เกิดสินค้าทดแทนกับสินค้าเดิมของบริษัทได้ จึงต้องระวังเป็นพิเศษ
โค้ชชิ่ง ความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภคมีผลกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น กลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป พฤติกรรมเปลี่ยนไป เป็นต้น
โค้ชชิ่ง ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย มีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ หากบริหารจัดการไม่ดีอาจเกิดความเสียหายได้
 
โค้ชชิ่ง คำถามสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์
โค้ชชิ่ง คุณกังวลกับภัยคุกคามเรื่องใดมากที่สุด?
โค้ชชิ่ง คุณมีแผนบริหารจัดการภัยคุกคามอย่างไร?
โค้ชชิ่ง คุณมีความสนใจขยายช่องทางจัดจำหน่ายเองหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณมีความสนใจเป็นผู้ผลิตเองหรือไม่?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าจากประสบการณ์การบริหารทีมงานขาย
โค้ชชิ่ง การสร้างกำแพงการแข่งขัน (สร้างความภักดีในองค์กร)
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240