Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาดแบบง่ายๆ
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้าและสินค้า
โค้ชชิ่ง เราสามารถสร้างโอกาสทางการขายได้ตลอดเวลา
โค้ชชิ่ง ลูกค้าเก่า สามารถซื้อสินค้าทั้งเก่าและใหม่จากเราได้
โค้ชชิ่ง ลูกค้าใหม่ มีทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่
โค้ชชิ่ง การรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้ดี จะทำให้เรามียอดขายที่ต่อเนื่อง
โค้ชชิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 
โค้ชชิ่ง คำถามกระตุ้นให้เห็นโอกาสทางการขาย
โค้ชชิ่ง ลูกค้าเป้าหมาย รู้จักบริษัทและสินค้าครบทุกรายหรือไม่?
โค้ชชิ่ง ลูกค้าเก่าของบริษัท รู้จักสินค้าของบริษัทครบทุกประเภทหรือไม่?
โค้ชชิ่ง ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้สินค้าของบริษัทได้หรือไม่?
โค้ชชิ่ง ทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าพบลูกค้าได้ครบอย่างทั่วถึง?
โค้ชชิ่ง ทำอย่างไรจึงทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของบริษัทครบทุกประเภท?
โค้ชชิ่ง การเปิดลูกค้าใหม่ด้วยสินค้าใหม่จะเกิดประโยชน์ในระยะยาวหรือไม่?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง นิทาน: นักขายรองเท้าในทะเลทราย
โค้ชชิ่ง การกระตุ้นให้ Sale เห็นโอกาสทางการขายอยู่เรื่อยๆ
โค้ชชิ่ง ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้สินค้าของบริษัทได้หรือไม่?
 
 
 อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240