Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
โค้ชชิ่ง
 
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
โค้ชชิ่ง หลุมพราง คือ ความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นชั่วคราวกับเหตุการณ์ต่างๆ
โค้ชชิ่ง การเอาชนะความคิดเชิงลบได้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนความคิดใหม่...สามารถเอาชนะหลุมพรางได้
โค้ชชิ่ง เราะสามารถใช้ความคิดเชิงบวก แทนที่ความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ได้
โค้ชชิ่ง ผู้นำสามารถเกิดความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ได้ตลอดเวลา จึงไม่ควรให้ความคิดเชิงลบอยู่นาน ควรหาเทคนิคเอาชนะให้ได้ด้วยตัวเอง
โค้ชชิ่ง ผู้นำที่สามารถเอาชนะความคิดเชิงลบได้ ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นเอาชนะความคิดเชิงลบของาเขาได้เช่นเดียวกัน
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถามเพื่อเอาชนะความคิดเชิงลบ (หลุมพราง) ของตัวเอง
โค้ชชิ่ง คุณติดหลุมพรางข้อไหนบ้างครับ?
โค้ชชิ่ง คุณปรับเปลี่ยนความคิดแล้วคิดว่าหลุมพรางจะหายไปหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณมีเทคนิคอย่างไรเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบเกิดขึ้น
โค้ชชิ่ง คุณลองเลือกหลุมพรางที่ติดอยู่สัก 1 ข้อ แล้วค้นหาเหตุการณ์ที่เกิดความรู้สึกนี้บ่อยๆ สุดท้ายคุณจะแก้ไขอย่างไร?
โค้ชชิ่ง คุณคิดว่าน้องๆ ในทีมส่วนใหญ่ติดหลุมพรางข้อไหน?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง หลุมพรางที่เจอยู่บ่อยๆ และเทคนิคการเอาชนะ
โค้ชชิ่ง หลุมพรางที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ติดอยู่
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240