Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
โค้ชชิ่ง
 
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผู้นำ
โค้ชชิ่ง การพัฒนาภาวะผู้นำสามารถพัฒนาได้ทุกเหตุการณ์ ไม่ต้องรอตำแหน่ง
โค้ชชิ่ง ผู้นำมีความสุขที่ได้พัฒนาให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง
โค้ชชิ่ง เราไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นผู้นำ แต่ผู้อื่นจะยอมรับนับถือเราเอง
โค้ชชิ่ง ผู้นำย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นที่คาดหวังของผู้อื่น
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
โค้ชชิ่ง คุณเชื่ออย่างไร...คุณก็จะเป็นอย่างนั้นจากการปฏิบัติของคุณ
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถามเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
โค้ชชิ่ง คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำอย่างไร?
โค้ชชิ่ง คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่? เพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง คุณอยากเป็นผู้นำแบบไหน? เพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง คุณกังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุด ในฐานผู้นำ?
โค้ชชิ่ง คุณจะพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในเรื่องใดบ้าง?
โค้ชชิ่ง คุณมีความสุขในตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่? เพราะเหตุใด?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง ผู้นำ...ตัวเอง (การเปลี่ยนแปลง)
โค้ชชิ่ง ผู้นำ...ทีมงาน (การพัฒนา)
โค้ชชิ่ง นิยามของตัวเองในเรื่องผู้นำ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240