Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
 
โค้ชชิ่ง อธิบายประเด็นสำคัญของคนกล้าฝันตามเป้าหมาย
โค้ชชิ่ง เป้าหมาย (ความฝัน) เป็นของใคร คนนั้นก็จะมีแรงปรารถนาที่สูงขึ้น
โค้ชชิ่ง คนส่วนใหญ่มีความฝัน แต่ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามอย่างคนกล้าฝัน
โค้ชชิ่ง คนกล้าฝัน มีความสุขที่ได้เดินสู่ฝัน แม้จะเจออุปสรรคก็ตาม
โค้ชชิ่ง คนฝันกลางวันจะคอยแต่โทษโน่น โทษนี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงมือทำ
โค้ชชิ่ง คนที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์จะเกิดความเครียดและความกังวลเพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์
โค้ชชิ่ง คนกล้าฝันจะลงมือทำทันทีเพื่อเห็นความคืบหน้าของงานที่ทำ
 
โค้ชชิ่ง คำถามเพื่อการกระตุ้นให้เป็นคนกล้าฝัน
โค้ชชิ่ง คุณปฏิบัติตัวตาม “คนกล้าฝัน” หรือ “คนฝันกลางวัน”
โค้ชชิ่ง คุณเป้าหมาย (ความฝัน) หรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้?
โค้ชชิ่ง คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องใดบ้าง เพื่อให้เป็นคนกล้าฝัน?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง ฝันเยอะ คิดเยอะ ทำเยอะ แต่ไม่ค่อยสำเร็จ (เครียดด้วย)
โค้ชชิ่ง กำหนดเป้าหมาย คิดแผนงาน ลงมือทำทันที (สบายใจ)
 
 
วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240