Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
 
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดของหัวข้อต่างๆ
โค้ชชิ่ง นักขายที่แท้จริงควรมีคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้ให้ครบถ้วน
โค้ชชิ่ง งานขายเป็นเกมส์ตัวเลข นักขายต้องเปิดการขายให้มากๆ
โค้ชชิ่ง การแข่งขันย่อมมีปัญหาและอุปสรรค นักขายควรมองเป็นธรรมชาติ
โค้ชชิ่ง การบริการยอดขายด้วย Sale Pipeline จะทำให้มองเห็นอนาคตของตัวเอง
โค้ชชิ่ง นักขายส่วนใหญ่ จิตตก เพราะไม่แน่ใจในตัวเอง , สินค้าและองค์กร
โค้ชชิ่ง การเสนอขายที่ไม่ตรงความต้องการลูกค้า เสมือนยิงธนูไม่ถูกเป้าหมาย
โค้ชชิ่ง ถ้าหากไม่รักในงานขาย ย่อมไม่สามารถปิดการขายได้แน่นอน
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถามกระตุ้นให้นักขายมีพลังในงานขาย
โค้ชชิ่ง คุณอยากเป็นนักขายเพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อลูกค้าปฏิเสธข้อเสนอขายของคุณ?
โค้ชชิ่ง คุณเปิดการขายเดือนละกี่ราย?
โค้ชชิ่ง คุณพยากรณ์ยอดขายของคุณได้แม่นยำหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณรักในงานขายหรือไม่?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าจากประสบการณ์การบริหารทีมงานขาย
โค้ชชิ่ง นักขายจิตตกเพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง นักขายทำงานขายเพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง นักขายประสบความสำเร็จทำอะไรบ้าง?
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240