Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency กับบุคลากร
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชิ่ง โค้ชชิ่ง การศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study)
โค้ชชิ่ง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On-the-Job Experience)
โค้ชชิ่ง การฝึกสอนแนะจากหัวหน้า (Coaching)
โค้ชชิ่ง การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from Experts)
โค้ชชิ่ง การทำงานแบบคู่หู (Buddy Working)
โค้ชชิ่ง การฝึกอบรมหรือเข้าสัมมนา (Training & Seminar)
 
อธิบายเรื่องแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากร
โค้ชชิ่ง การพัฒนาบุคลากรไม่ใช่มีแค่การฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว
โค้ชชิ่ง ผู้บริหาร / ผู้จัดการ ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้หลากหลายวิธีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่มากขึ้น และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
โค้ชชิ่ง การพัฒนาบุคลากรต้องจูงใจให้บุคลากรอยากเป็นผู้ที่จะพัฒนาตัวเองด้วย
โค้ชชิ่ง ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เป็นเพียงผู้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ตามแนวทางที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสม ก็จะเกิดประสิทธิผลมากกว่าการบังคับ
โค้ชชิ่ง การโค้ชชิ่งเป็นกระบวนการที่หัวหน้างานดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
โค้ชชิ่ง การทำงานแบบคู่หูเสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งกันและกัน
 
แนวทางการใช้คำถามเพื่อให้หัวหน้าวางแผนการพัฒนาทีมงาน
โค้ชชิ่ง คุณวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างไรบ้าง?
โค้ชชิ่ง คุณคิดว่าวิธีไหนเหมาะสมกับทีมงานของคุณมากที่สุด?
โค้ชชิ่ง ปัจจุบันคุณได้พัฒนาทีมงานด้วยวิธีใดบ้างแล้ว?
โค้ชชิ่ง คุณชอบวิธีใดเป็นพิเศษหรือไม่? เพราะเหตุใด?
 
เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
โค้ชชิ่ง การทำ 1:1 Coaching
โค้ชชิ่ง การนั่งฟังการฝึกอบรม (On-the-Job)
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240