Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง - โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การอธิบายแนวความคิดจากรูปภาพ
การจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มต้นที่ทำให้เขา
มองเห็นตัวเขาเอง
ยอมรับในสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่
กระตุ้นให้เขาอยากเปลี่ยนแปลง
ทำให้เขามองเห็นทางเลือกที่หลากหลายด้วยตัวเขาเอง
ทำให้เขาเป็นผู้กำหนดทางเลือกเอง ซึ่งเป็นทางเลือกที่เขาเห็นประโยชน์
เขาจะเต็มใจและอยากเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะเขาเป็นผู้เลือกเอง
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์จะตัดสินใจง่ายขึ้น
 
ตัวอย่างคำถามกระตุ้นแนวความคิดใหม่
คุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบัน?
คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
คุณคิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลดีเรื่องอะไรบ้าง?
คุณใช้อะไรในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง?
คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยแค่ไหน?
 
เรื่องเล่าประสบการณ์ของตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หงุดหงิด
ขี้กังวล
เครียด
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240