Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชิ่ง
โค้ชชิ่ง อธิบายการให้แง่คิดกับรูปภาพ
โค้ชชิ่ง อดีต ส่งผลลัพธ์มาให้กับเราในปัจจุบันนี้
โค้ชชิ่ง เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตได้อีกแล้ว
โค้ชชิ่ง อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
โค้ชชิ่ง การจินตนาการความแล้ว เป็นเรื่องที่เขาคิดไปเอง เกี่ยวกับอนาคต
โค้ชชิ่ง การลงมือทำในปัจจุบัน ส่งผลลัพธ์กับเราในอนาคต
โค้ชชิ่ง เราสามารถควบคุม เวลาในปัจจุบันได้เท่านั้น
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จะส่งให้เราบรรลุเป้าหมายในอนาคต
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถามเพื่อให้เห็นความสำคัญในปัจจุบัน
โค้ชชิ่ง คุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน?
โค้ชชิ่ง คุณกังวลกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณยึดติดกับอดีตมากแค่ไหน?
โค้ชชิ่ง คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันเรื่องอะไรเพื่อให้อนาคตดีขึ้น?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง หนังสือ : ของขวัญ ณ ปัจจุบันกาล
โค้ชชิ่ง การจดจ่อกับงานในปัจจุบัน (สมาธิในการทำงานนั้นๆ)
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240