Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
“มนุษย์เหนือกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ
เพราะ...มีความคิดและพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา

เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง”
ธรรมชาติของมนุษย์ที่เราควรรู้
ชอบคำชมมากกว่าคำตำหนิ
อยากให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของเขา (เบอร์ 5)
ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของเขา (รับฟัง)
ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต (เป้าหมาย)
ขอเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ไม่ต้องบังคับ (ผู้เลือก)
มีเทคนิคและวิธีการตาม Style ของตัวเอง (ตัวตน)
สามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้ดีและเต็มที่ (แรงปรารถนา)
 
แนวความคิดเพื่อการแลกเปลี่ยน
หากเราเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น จะทำให้ปฏิบัติกับเขาได้ดีขึ้น
เรามีสิ่งที่เราชอบ ต้องการและอยากปฏิบัติ คนอื่นก็เช่นกัน
หากเราปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับความต้องการของเขา เขาก็คงยินดีด้วย
การละเลยธรรมชาติของมนุษย์เราจะไม่สามารถบริหารงานได้ดี
 
ตัวอย่างคำถามเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดใหม่
คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เขาอยากให้ปฏิบัติหรือไม่?
คุณพอรู้สาเหตุที่เขาไม่ยอมรับคุณหรือไม่?
คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด?
คุณเห็นด้วยกับธรรมชาติของมนุษย์ในข้อใดมากที่สุด?
 
เรื่องเล่าประสบการณ์
การปฏิบัติกับลูก
การปฏิบัติกับทีมงาน
การปฏิบัติกับบุคคลทั่วๆ ไป
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240