Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
โค้ชชิ่ง
 
โค้ชชิ่ง อธิบายความหมายของ Model
โค้ชชิ่ง สินค้าหรือธุรกิจเริ่มต้นมักอยู่ในตาราง? ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพื่อผลักดันให้สินค้าติดตลาด กลายเป็น Star
โค้ชชิ่ง สินค้าหรือธุรกิจที่เป็น Star มีแนวโน้มที่จะล้าสมัย คือการเติบโตของตลาดต่ำลง ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนเพื่อเก็บเกี่ยวกำไรเนื่องจากมีส่วนครองตลาดที่สูงอยู่ซึ่งก็คือตาราง Cash Cow
โค้ชชิ่ง สินค้าหรือธุรกิจบางตัวของบริษัทจะอยู่ในช่อง Dog จึงต้องพิจารณาว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปหือไม่ เพราะเกิดการขาดทุนอยู่เรื่อยๆ หรือต้องผลักดันเพิ่มขึ้นเพื่อให้เติบโตอีกครั้งหนึ่ง
โค้ชชิ่ง การพิจารณาลักษณะสินค้าหรือธุรกิจอยู่เรื่อยๆ จะทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้และสร้างกำไรให้เกิดขึ้น
 
โค้ชชิ่ง แนวทางการใช้คำถามเพื่อใช้ประโยชน์กับตาราง BCG
โค้ชชิ่ง สินค้าหรือธุรกิจของคุณอยู่ในตารางช่องไหนบ้างครับ?
โค้ชชิ่ง คุณเลือกผลักดันสินค้าไหนเป็นหลัก?
โค้ชชิ่ง คุณจะดำเนินการอย่างไรกับสินค้าที่ไม่เติบโตอีกแล้ว?
โค้ชชิ่ง คุณเห็นประโยชน์ของการบริหารด้วย BCG Matrix อย่างไร?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง UPS Syndrome
โค้ชชิ่ง หลักสูตรฝึกอบรม
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240