Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อธิบายแนวความคิดจากรูปภาพ
เป้าหมายเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันจะมองเห็น ช่องว่าง (GAP)
กำหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพิชิตเป้าหมาย
กระบวนการเปิดการขายสามารถทำได้หลายวิธีมาก
เอาชนะเป้าหมายย่อยทีละขั้นเพื่อให้ง่ายต่อการพิชิต
อุปสรรคต่างๆ เป็นเพียงหลุมพรางทางความคิดเท่านั้น เอาชนะได้
อุปสรรค/ข้อจำกัด เช่น ความกลัว, เป้าหมายไม่ชัดเจน, ไม่อยากเปลี่ยนแปลง
 
เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง (การเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์อะไร?)
เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราอยากได้ (เป้าหมายนี้สำคัญกับคุณมากแค่ไหน?)
 
นิทานให้แง่คิด
ใครเอาเนยแข็งฉันไป !
ยอดเขาและหุบเหว
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240