Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
โค้ชชิ่ง
 
โค้ชชิ่ง อธิบายประเด็นสำคัญที่เคยผิดพลาดในฐานะผู้นำ
โค้ชชิ่ง การเป็นผู้บริหารและคิดว่ามีความเชี่ยวชาญจึงทำให้ฟังคุณน้อยมาก แต่ผู้ตามอยากให้ผู้นำฟังเขาบ้าง ดังนั้น ผู้นำจึงควรเปิดใจรับฟังให้มาก
โค้ชชิ่ง ความหวังดีของเราชอบที่จะเปลี่ยนผู้อื่นจนลืมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
โค้ชชิ่ง คนไม่ได้มีความสามารถและแรงปรารถนาเท่ากัน ดังนั้น จึงควรใช้คนให้ถูกกับลักษณะงานที่เป็นจุดแข็งของเขา
โค้ชชิ่ง ผู้นำที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบฟังก็ตาม
โค้ชชิ่ง ทุกอย่างมีทางเลิก และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราเป็นผู้เลือกนั่นเอง ไม่ควรโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ แล้วควรพิจารณาในสิ่งที่เราเลือก
โค้ชชิ่ง การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ยังมีเรื่องที่ผู้นำยังไม่รู้อีกเยอะ
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้นำ
โค้ชชิ่ง คุณเคยมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดในเรื่องใดบ้าง?
โค้ชชิ่ง ผู้นำที่หวังดีมักจะเกิดข้อผิดพลชาดในการนำคนอื่น คุณเชื่อหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องใด เพื่อเป็นผู้นำทีทมีคุณภาพเพิ่มขึ้น?
โค้ชชิ่ง คุณอยากแก้ไขเรื่องใดเป็นเรื่องแรก?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นู่
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240