Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุ
 ของความคิดที่แตกต่าง
 - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
โค้ชชิ่ง สาเหตุที่คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
โค้ชชิ่ง ความเชื่อส่วนบุคคล
โค้ชชิ่ง ค่านิยม(คุณค่า)ที่ยึดถือ
โค้ชชิ่ง ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีค
โค้ชชิ่ง กฎ-มาตรฐารที่กำหนดไว้
โค้ชชิ่ง เป้าหมายที่ต้องการ
 
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดในประเด็นสำคัญ
โค้ชชิ่ง คนทุกคนมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน
โค้ชชิ่ง ถ้าต่างคน ต่างยึดถือแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักย่อมเกิดความขัดแย้ง
โค้ชชิ่ง การทำความเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น ย่อมลดความขัดแย้งได้
โค้ชชิ่ง การรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ย่อมสามารถแก้ไขได้ง่าย
โค้ชชิ่ง เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดใครได้ ยกเว้นเขายินดีที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเขาเอง
โค้ชชิ่ง การปรับความเชื่อและค่านิยมให้ใกล้เคียงกัน ย่อมกลายเป็นกลุ่มเดียวกัน
โค้ชชิ่ง การยอมรับในประสบการณ์ที่แตกต่างย่อมได้ประโยชน์มากกว่า
 
โค้ชชิ่ง คำถามปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่
โค้ชชิ่ง สาเหตุที่เราโต้เถียงกับผู้อื่นบ่อยๆ เป็นเพราะเหตุใด?
โค้ชชิ่ง เราสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองได้ง่ายกว่าเปลี่ยนผู้อื่นหรือไม่?
โค้ชชิ่ง เรามีข้อขัดแย้งกับใครบ้าง?  อยากเลิกขัดแย้งหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คนที่เราขัดแย้ง มีเรื่องใดที่ไม่เหมือนกับเรามากที่สุด?
โค้ชชิ่ง เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างเพื่อลดข้อขัดแย้งนี้?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง การเลิกโต้แย้งกับคนที่ไม่เห็นด้วย
โค้ชชิ่ง การไม่ใช้แนวความคิดของตัวเองเป็นหลัก
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240