Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชิ่ง 1. ด้านการพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ  (Career  Development)
3. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management)
4. ด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 
สิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานของพนักงาน ก็คือ การชี้แจงให้พนักงานทราบและเข้าใจถึงขีด ความสามารถที่องค์กรต้องการ เพื่อที่จะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถ ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทั้งองค์ในปัจจุบันและในอนาคต
 
โค้ชชิ่ง การกำหนดยุทธศาสตร์ควรดำเนินการดังนี้
โค้ชชิ่ง ข้อมูลสำคัญขององค์กร วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , เป้าหมาย  เป็นต้น
โค้ชชิ่ง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายในด้านบุคลากร
โค้ชชิ่ง ค้นหาช่องว่างที่เกิดขึ้น แล้วจะทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จ
โค้ชชิ่ง ดำเนินการวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสม
 
โค้ชชิ่ง คำถามสร้างแนวความคิดด้านการพัฒนาบุคลากร
โค้ชชิ่ง คุณกำหนดแผนพัฒนาครบทั้ง  4  ด้านหรือไม่?
โค้ชชิ่ง คุณมองเห็นเป้าหมายและช่องว่างชัดเจนแค่ไหน?
โค้ชชิ่ง คุณเลือกดำเนินการเรื่องใดเป็นเรื่องแรก?
โค้ชชิ่ง คุณจะกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอย่างไร?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง การพัฒนาโดยไม่ได้กำหนดเป้าหมาย เกิดผลเสีย
โค้ชชิ่ง การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง  ทำให้ไม่สอดคล้องกัน
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240